HOME  -  DataCenter.co.il  
!! וישכע לצלצ
073-222-4444

תיסאלקה הפוריא עצבמ


.דירדמ וא טרופקנרפ ,זירפ ,ןודנולב תומדקתמה םיתרש תווח מ תחאב ידועיי תרש
דחוימ עצבמב תכרענ (םלועב הלודגה םוקלטה תרבח) NTT/Verio תרבח
.תרושקתה תויקנע לש ןתסירקמ ועגפנש תוילארשי תורבח תואמ טולקל

רשפאמה ינשדחו ידוחיי תורש העיצמ ,לארשיב NTT/Verioתיקסעה התפתוש ;לארשי רטנס הטאד
םיריחמב םלועב תומדקתמה תוכרעמה לע םימושייו םיתרש (Hosting) ןוסכא לש תונורתימ תונהיל
.הפוריאב םיתרש תווח ב םג םידחוימ

לש תושיגנ רסוחמ םיעבונה םיישקב רבכמ הז ולקתנ EC,-ב תיקסע תוליעפ םהלש םינוגראו תורבח
,ונל תרכומה היעבמ םיעבונ הלא םיישק .םייפוריא תוחוקלל םהלש ינורטקלאה רחסמהו ןכותה ירתא
טנרטניאה תרדשל םיימוקמה תרושקתה יקפס ןיב םייטיאו םיקד תרושקת יווק- ילארשיה קושהמ ,ונרעצל
.םייאפוריא םישלוגל "לוחזל" םיצבקה תדרוהל םימרוגה ,תיאפוריאה

לש תויאפוריאה םיתרשה תווחמ תחאב םהלש ןייל ןואה תוליעפ תא ליעפהל תונמזומ תוילארשי תורבח
םירתא ילעב .תובר תויאפוריא תונידממ תילמיטפוא תושיגנ תמרב חוריא יתוריש וקפסי רשא ,NTT/Verio
תדרוה ,ינורטקלא רחסמ ייתורש קינעהלו טנרטניאב םתוליעפ תא ביחרהל םינינועמה םימייק םימושייו
הווחב רתאה חוריאל InterSpace ידי לע עצומה ןורתפה ,הפוריא תשביב ןכות יתוריש וא תונכות
.םייביטקרטא םיריחמב ןיוצמ ןורתפ ונה ,תיאפוריאה

וא טרופקנרפ ,זירפ ,ןודנולב ,רתיה ןיב ,תומקוממה תווח ןווגממ חוריאב רוחבל םילוכי סייפסרטניא תוחוקל
תורישי תרשוקמ וז תשר .הפוריאב רתויב הבחרה תשרה לש תיזכרמה תמוצב תויוצמ רשא דירדמ
לש Global-Tier-1 ה תשר ךרד םלועה ראשלו הילטיאו היבנידנקס ,דרפס ,תפרצ ,הילגנאל
NTT/Verio.

םיתרש תווח מ תחאב ,IBM X 300 1U םיידועי םיתרש חוריא לבקל ןתינ ,תיסאלקה הפוריא עצבמב
.דירדמ וא טרופקנרפ ,זירפ ,ןודנולב תומדקתמה

תונמזהו םיפסונ םיטרפ תלבקל
sales@interspace.net
8850480-09 -ןופלט

תונמזהו םיפסונ םיטרפ תלבקל