HOME  -  DataCenter.co.il  

תונורתפו םיתורש

!! ךלש החלצהה,InterSpace לש תויחמומה ,Intel לש םיתרשה ,NTT/Verio לש תיתשתה

םיתרש חוריא ןורתפמ תוניהל םכל רשפאמ סייפסרטניא תרבחו סקינורטסיא, לטניא ןיב הלועפ ףותיש
תווחב םכרובע ונקתוה (Dedicated Servers) םיידועיי םיתרש .תולהונמ Data Center תויתשתב םדקתמ
. םלשומ םיתרש חוריא ןורתפ םכל םירשפאמו גלופב ,סייפסרטניא לש השידחה םיתרשה

רתויב םימדקתמה םיטרדנטסב ,NTT/Verio םלועב הלודגה םוקלטה תרבח םע ףותשב המקוה הווחה
:תואבה תוכרעמה תובלושמ datacenter.co.il תויתשתב .םלוע קבוח תרושקת ןורתפמ קלחכו

תוינורטקלאו תויזיפ תורידח תעינמל ןועשל ביבסמ החטבא תכרעמ
ןועשל ביבסמ םיתרשהו תוכרעמה רוטינ
תומדקתמ שא יוביכ תוכרעמ
תימילקא הרקבו רוריק תוכרעמ
םוריח תותיעב למשח תקפסא תכרעמ 

.ןועשל ביבסמ תרשה תדובע תא םירטנמו םילהנמ םיחמומה בטימ
.רשפתת לא ,ךל םיבושח ךלש Data -ה לש םיעוציבהו תונימאה ,תושיגנה םא
ךליבשב דובעל ונלש םיסונמה תרושקתה ינעוצקמ תווצל ןת
.םינגוה םיריחמבו חוריאה תונורתפ בטימב עייסלו

טנרטניאל ולש תוירושיקהו תרשה תקוזחתל גואדל ךרוצ ןיא
.ןועשל ביבסמ םיחמומה בטימ ידי לע הרמוחב האלמ הכימת
.לוהינ יבאשמו המקה ןמזב ,תויתשתב העקשהב ןוכסח
.חוריאה יביכרמו הרמוחה לע האלמ תוירחא

DRP יתוריש

בושח ביכרמ םנה רוזחיש יתורישו Off-Location Storage
סיסב תוווהמ הווחה תויתשת .ךלש ןוגריאה לש ותודירש ןונכתב
תורבח רפסמ ,ןכ ומכ .Disaster Recovery - תונורתפל ןיוצמ
יוביג תוכרעמ חוריא ךרוצל ונלש םיתרשה תווחב ורחב רבכ
תעב הלועפל תוסנכנו םלועב םינוש םירתאב תוניתממש "Hot-Standby"
םיפסונ םיטרפל ןאכ ץחל     .תוכרעמ תסירק

הרקבו חוגשימ יתוריש

תיתשתב ביכר לכ .תורישה תסיפתב הנבומ Data Center -ה רוטינ
תמרל דע םיתרשבו תשרב ביכר לכ ןכו רטונמ Data Center -ה
:ידי לע עצבתמ רוטינה .תרשבש ררוואמה

םיתרשה לש תקיודמ תגצמ םירצויה יטאמוטוא יוליג יפשא תועצמאב - יופימ
.תמא ןמזב

.םיבאשמ לועפיתו םימושיי ,תומישמל םייחרכהה םינקתה רוטינ - רוטינ
,הדובעה ןחלושב הערתה תועצמאב תורסמנ תונימז יא לע תועדוה - תועדוה
.תוחוקלל ןופלט וא ינורטקלא ראוד ,תינומיז רישכמ

,הבוגת ינמזו םימושייו םינקתה תונימז רחא בקעמ - םיירוטסיה תוח"וד
תא םיכפוה םייפארג תוח"וד .םיבאשמ לוהינו חפנ ןונכית לש םיליבומ םיגציימכ
.בייוחמל תורישה קפס תאו רתוי לקל תוריש תומר רחא בקעמה

קודבל ךל רשפאמ יביטקארטניא קשממ - תשרה רוטינ
.טנרטניאה ךרד תויתרגש תויתלהנמ תומישמ עצבלו תשרה ינקתה לש בצמה תא

תכרעמה יבאשמ לועפיתו תשרה רחא בקעמ - ףס רוטינ
,ןורכיז ,דוביע יבאשמב שומישה רוטינל .SNMP ףסות תועצמאב
.םיגתמו םיבתנ לש ספ בחור לוצינ םג ומכ קסיד חטש

DRP תונורתפל MBI@DATACENTER םזימ

לארשיב הליבומה הרבחה , MBI תרבח ןיבו סייפסרטניא ןיב ףתושמ םזימ
הבוגמ םכלש הטאדהש העידיהו ישפנה טקשה תא םכל רשפאי ,יוביג תונורתפב
ישנא ידי לע םילהונמ יוביגה יתוריש .רוזחיש יכרצל תובוט םיידיב אצמנו
.MBI תרבח לש תונכוממ תויתשת יבג לע ךתושרל םידמועו הווחה לש םטסיסה
םיתרש רובע דחוימבו ,םוחב תצלמומ ,תישדוח וא תיעובש ,תימוי יוביג תניטור
תונורתפל תויגולונכטה בטיממ תונהיל םכל רשפאמ הז הלועפ ףותיש .םוחב תצלמומ הנה .םיימניד
תיתשתה תיינבל תשרדנה תיקנעה העקשהב ךרוצ אלל םייוביגו Storage
.הרמוחהו