HOME  -  DataCenter.co.il  

   Dedicated Servers

הרקבו רוטינ

יללכ
.לארשי רטנס הטאדב םינושה םיתורישה לש הרקבו רוטינל תויורשפאו תוכרעמ רפסמ תומייק
.ןועשל ביבסמ רוטינ הכותב תללוכ לארשי רטנס הטאדב תידועיי תכרעמ וא תרש לכ ,ינורקע ןפואב
תורשפאמו הלקת לכ לע תמא ןמזב תועירתמו הדוקפית תאו תשרה יעוציב תא תורטנמ תוכרעמה
תרש לכב םירוואמה תמרל דע םיתרשה תרמוח יביכרמ לע םג וניה רוטינה .שרדנכ ידימ לופיט
.הווחב תרשו


-חוקלל תויצקילפא
הקדו הקד ידימ .תרשב דחא טרופ לע רוטינ וניה חוריאה תונורתפ לכב לולכ וניהש יטרדנטסה רוטינה
לצא הארתה לבקתת םישיגנ םניא םיתרשהו הדימב .םתושיגנו םתוליעפ תקדבנו םיקרסינ םיתרשה
.לחתואי תרשה ,"עוקת" תרשב הניה היעבהו הדימב הלקתה רוקמ תא וררביש email -ב חוקלה

לע תוארתה .התונימזו היצקילפאה תא רטנל וליפאו םיתרשב םיפסונ םיטרופ רטנל תורשפא תמייק
.SMS -ב וא ינורטקלא ראודב תוחוקלל םג תמא ןמזב חלשיהל תולוכי הלא תולקת

םיפסונ םייטרפו תולאשל
info@datacenter.co.il ינורטקלא ראודב וא 1-800-308-308