HOME  -  DataCenter.co.il  

   Dedicated Servers

עדימ תחטבא

.ךלש ןייל ןואה תוכרעמל עדימה תחטבא תונורתפ בטימ תא ךרובע שממל הלוכי לארשי רטנס הטאד
תונוש תומר תחת דובעל ךלש םידועייה םיתרשלו םימושיל ורשפאיש תויגולונכטב רוחבל ךתורשפאב
חוקלו חוקל לכל םיידועיי תונורתפ לע םינושה החטבאה יתוריש םיתתשומ ,ינורקע ןפאב .החטבא לש
firewall -אמגודל .תוניפ ילוגיעו ךרד ירוציק ןיא החטבאה תונורקע םושיבש הארמ ונינויסנ .דרפנב
.דבלב תיגולוכיספ הלא תיתחטבא תועמשמ ול ןיא תרחא ידועיי תויהל בייח לארשי רטנס הטאדב

להונמ ידועיי Firewall
.סייפסרטניא ידי לע תלהונמו דבלב ךלש תרשה תמדיקב תבשויה תידועיי תרש תחטבא תכרעמ
Firewall -ה תא ךרובע תרשה תמדקב רטנתו להנת ,ןיקתת סייפסרטניא

VPN
וא םיתרשה תווח םיתרשה םע תנפצומו תנווקמ ,תקחורמ ההשיגלו תוקשממתהל תורשפא
.תרזובמ היצקילפאל וא יוביג יכרצל םיתרש ןיב תנפצומ תרושקת

םימדקתמ החטבא יתוריש
,(Intrusion detection) הרידח תונויסינ ינפמ תמא ןמזב הארתה יביכרמ םיללוכ ולא םיתורישב
ןיאמ ליעפהל ןתינ לעופב 7X24 החטבא לוהינו סוריו יטנא יתוריש ,ןכות ןוניס ,םיגול ירחא בקעמ
רחא ףיצר בקעמ ךות ןועשל ביבסמ ךלש תכרעמה תחטבא יביכרמ תא רטנמה החטבא דקומ
ףיצר בקעמ עצבל ןתינ ןכ ומכ .הפיקת ינייפאמ רתאל ןויסינ ךותו תשרה תמרב םיגירח םיעוריא
י"ע שרדנש תורישה יפואל םאתהב .יתחטבאה LOG-ה ץבוקב םייוטיב םיאצומה ,םיסוריו יעוריא
ןווגמב תמא ןמזב הערתה תלועפמ ליחתהל הלוכי הבוגתה .םיעוריאל הבוגתה תעבקנ חוקל לכ
המיאתמ תישעמ הבוגת תריציל דעו ,דועו סקפ ,תירותיא ,SMS רלולס/ןופלט , E-mail:תורוצת
חוקלל תוארתה םג חולשל תכרעמה תורשפאב .הלגתהש םויאה םע תיתוכיא דדומתהל הרטמב
.הרידח תונויסינ תעב

םיפסונ םייטרפו תולאשל
info@datacenter.co.il ינורטקלא ראודב וא 1-800-308-308